ಡಾ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಎಸ್.‌‌ ವಿ. ಅವರಿಂದ ಅನುವಾದ- ಭಾಷಾಂತರ- ರೂಪಾಂತರದ ಕುರಿತು ಮಾತುಗಳು

ಕೃಪೆ: ಡಾ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಎಸ್. ವಿ.