ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ ನಡೆಸಿದ ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ