ಕನ್ನಡದ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷ: ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀ – ಡಾ. ಟಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ

ಕೃಪೆ: Rasaayana by Pro.T.Yellappa