‘ತೇಜಸ್ವಿ ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯʼ ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಕೃಪೆ: ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ