ತುಂಬಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕವನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಬಸವರಾಜ ಕೊಡಗುಂಟಿ

ಕೃಪೆ: ಬೇಂದ್ರೆಪೀಡಿಯ