ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ ಬಸವಣ್ಣನ  ಒಂದು ವಚನ.

ಕೃಪೆ: ಗುರುಲಿಂಗೇಶ್ ರಾರವಿ