ಪಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರರು ಹಾಡಿದ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ತತ್ವಪದ “ತೇರನೆಳೆಯುತಾರೆ ತಂಗಿ”

ಕೃಪೆ: ನವೀನ್ ಭಾರತಿ