ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ: ರಹಮತ್ ಬರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

ಅಬ್ಬಿಗೇರಿಯವರ ಗದ್ಯಬರೆಹವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅನಕೃ ಮುಂತಾದವರ ಬರೆಹಗಳಿಂದ  ರೂಪುಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದು.

Read More