ಆರಿಫ್ ರಾಜಾ ಬರೆದ ಈ ದಿನದ ಕವಿತೆ

“ಗಾಲಿಬನ ಗಝಲುಗಳ ನಡುವೆ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ ಆ ಕೇಶ
ನನಗೆ ನವಿಲು ಗರಿಯಂತೆ”-ಆರಿಫ್ ರಾಜಾ ಬರೆದ ಈ ದಿನದ ಕವಿತೆ

Read More