ಕಾ.ಹು.ಚಾನ್ ಪಾಷ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಜನ್ನತುಲ್ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಬೇಗಂ ಬರೆದ ತೆಲುಗು ಕವಿತೆ

“ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಸಾರೀ
ನಿಂತ ನಿಲುವಲ್ಲಿಯೋ ಅಡ್ಡವಾಗಿಯೋ ಗುಪ್ತವಾಗಿ
ಸೀಳುಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ”- ಕಾ.ಹು.ಚಾನ್ ಪಾಷ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಜನ್ನತುಲ್ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಬೇಗಂ ಬರೆದ ತೆಲುಗು ಕವಿತೆ

Read More