ಸುವರ್ಣ ಚೆಳ್ಳೂರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಒಕಾರ ಬರೆದ ಕವಿತೆ

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಾಗ (Once Upon A Time by Gabriel Imomotimi Okara) ಮಗಾ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಾಗ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ...

Read More