ಮಹಾನಿರ್ಣಯ: ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ 

ದಿನದ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿ ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿಯವರ ‘ಮಹಾನಿರ್ಣಯ’ ಕವಿತೆ.

Read More