ನಾ.ಡಿಸೋಜಾ ಕಲಿತ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ

‘ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಕುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು..’ ಕಥೆಗಾರ ಡಾ.ನಾ.ಡಿಸೋಜಾ ತಾವು ಕಲಿತ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪದ್ಯವೊಂದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Read More