ವಸುಂಧರಾ ಕೆ.ಎಂ. ಬರೆದ ಈ ದಿನದ ಕವಿತೆ

“ನಿನ್ನನೇ ನೋಡುತ್ತಾ, ನೋಡುತ್ತಾ,
ಹಿತವಾದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ತಾರೆಯ
ಜೋಡಿ ಕಂಗಳ ಸುಳಿಯಲಿ
ಮುಳುಗಿ, ದಣಿವರಿಯೆ ಸುತ್ತುವ
ಭುವಿಯ ಮಾರುತಮಾತೆ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ..!”-ವಸುಂಧರಾ ಕೆ.ಎಂ. ಬರೆದ ಈ ದಿನದ ಕವಿತೆ

Read More