ದಿನದ ಕವಿತೆ: ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳು

“ಒಂದು ಶೀಶೆಯೊಳಗೆ ಅತ್ತರಿತ್ತು. ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಿತ್ತು. ಅತ್ತರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಕದ್ದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕರೆದೆ….” ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ ಬರೆದ ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಓದಿನ ಖುಷಿಗೆ.

Read More