ಪ್ರವರ ಕೊಟ್ಟೂರು ತೆಗೆದ ದಿನದ ಫೋಟೋ

`ಅಯ್ಯಾ… ನಾವು ಕೂಗುವಾ ಕೂಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರುವಾಗಲಪ್ಪಾ..’ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಪಾದ ಪೂಜೆಯ ಈ ನೋಟ ಸೆರೆಹಿಡಿದದ್ದು ಪ್ರವರ ಕೊಟ್ಟೂರು.

Read More