ಚಿನ್ಮಯ್ ಹೆಗಡೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಜಪಾನೀ ಕವಿ ಇಸ್ಸಾನ ಹಾಯ್ಕುಗಳು…. ಕಿರುಗವಿತೆಗಳು…

ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂ ಕದಿಯುವ
ಕಳ್ಳನ ತಲೆ ಮೇಲೆ
ದೇವರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ
ವಸಂತದ ಚಂದ್ರ….. ಚಿನ್ಮಯ್ ಹೆಗಡೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಜಪಾನೀ ಕವಿ ಇಸ್ಸಾನ ಹಾಯ್ಕುಗಳು…. ಕಿರುಗವಿತೆಗಳು…

Read More