ಕಾಗಿನೆಲೆ ಬರೆದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಮಿನ ಸಂಗತಿಗಳು

ರಚ್ಚೆಹಿಡಿದು ಅಳುವ ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಮಾಡಲು ಆಗದೇ ಹದಿವಯಸ್ಸಿನ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತಾನೂ ಅಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

Read More