ಎ.ಎನ್.ಮುಕುಂದ ತೆಗೆದ ಡಾ.ಪ್ರಭುಶಂಕರರ ಫೋಟೋ

ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಎ.ಎನ್. ಮುಕುಂದ ತೆಗೆದ ಡಾ.ಪ್ರಭುಶಂಕರರ ಫೋಟೋ. ಡಾ.ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತೀರಿಹೋದರು.

Read More