ಮೂಡಿಗೆರೆಯಿಂದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿ

‘ತೇಜಸ್ವಿ ಇರುವಾಗ ನಂದ್ಯಾಕೆ’ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯವರು ಇನ್ನು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Read More