ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಭಾವಾನುವಾದಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕವಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೊನ್ರೋನ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು

“ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹುಯ್ಯಲಿಡುವೆ ನಾನು
ಪಚ್ಚೆ ಗಾಜಿನ ಮಣಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಲವಿಗಾಗಿ.
ಕೊಡು ನನಗೆ ಅವುಗಳ. ಕೊಟ್ಟುಬಿಡೇ ಅವುಗಳ.”- ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಭಾವಾನುವಾದಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕವಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೊನ್ರೋನ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು

Read More