ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಬರೆದ ಹೊಸ ಕವಿತೆ

ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚೆಂದದ ಹುಡುಗ ಕಂಡರೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು
ಪರಿತಪಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು
ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನೂ ಅವಳ ಕೆನ್ನಯನ್ನ
ಕೆಂಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ!…. ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಬರೆದ ಹೊಸ ಕವಿತೆ

Read More