ಕವಿ ನಾಡಿಗರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದೆ! ಎಲ್ಲಾದರು ಉಂಟೆ?: ತಿರುಮಲೇಶ್ ಬರಹ

ನಾಡಿಗ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕವಿತೆ, ಕವಿಮಿತ್ರರು, ಪ್ರಕಟಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಮಾತು. ನಾಡಿಗರ ಬಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕವಿತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ.

Read More