ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಒಂದು ಜೋಡಿ

ತಡಮಾಡದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಕುಮಾರನ ಅಣ್ಣ ಏಕೆ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ನಮಾಜ್ ಗೆ ಹೋದರು. ಅವರ ಮನೆತನದಲ್ಲೇನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಇದೆಯೇ ಎ೦ದು. ಆದರೆ, ಆಗ ಬ೦ದ ಉತ್ತರ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ತಾಜೂಬ್ ಗೊಳಿಸಿತು.

Read More