ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಬಿದರಕುಂದಿಯವರಿಂದ ಅನಕೃ ರಚಿತ “ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ” ಕಾದಂಬರಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಕೃಪೆ: ಬುಕ್ಸ್‌ ವಂಡರ್