ಅಪ್ಪಗೆರೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ತಂಬೂರಿ ರಾಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ “ಪಾರ್ವತಿ ಪವಾಡ” ಹಾಡಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.

ಕೃಪೆ: ಆಯಾಮ