ಇಂದು ಪುರೋಹಿತ ತಿರುನಾರಾಯಣ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ( ಪು.ತಿ.ನ) ಅವರ ಜನುಮ ದಿನ.

ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ ಎ.ಎನ್. ಮುಕುಂದ.