ಪಂಡಿತ್ ದಿವ್ಯಾಂಗ್ ವಕೀಲ್  ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ತಬಲಾ ಗೋಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕೇಳುವ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನಗಳ ಕೇಳುಗರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು.