ಎಸ್.‌ಎನ್.‌ ಸೇತುರಾಮ್‌ ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ “ಗತಿ” ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.

ಕೃಪೆ: ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್