ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ನೃತ್ಯವಾದ “ಕಂಗಾಡಿಲೋ” ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.

ಕೃಪೆ:ಯಾತ್ರಾಲಯ