ಕತೆಗಾರ ಎಸ್.‌ ದಿವಾಕರ್‌ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆ.

ಕೃಪೆ: ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ