ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಷ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತುಗಳು

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ