ಕುವೆಂಪು ಒಡನಾಟ – ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಸುಮಿತ್ರ

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ