ಕುವೆಂಪು ರಚಿತ “ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ವೀರ” ಕಥೆಯನ್ನು ಸದಾನಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಓದಿದ್ದಾರೆ… ಕೇಳಿ..

ಕೃಪೆ: ಸದಾನಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ