ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆ ‘ನೆನಪಿನ ರಂಗಸ್ಥಳ’

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ