ಕೈವಲ್ಯಕುಮಾರ್ ಗುರವ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಬಸವಣ್ಣನ “ಜನಿತಕ್ಕೆ ತಾಯಾಗಿ” ವಚನ.

ಕೃಪೆ: ಗುರುಲಿಂಗೇಶ್ ರಾರವಿ