ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಕವಿತೆ “ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು” ಕುರಿತು ಡಾ. ಗೀತಾ ವಸಂತ ಮಾತುಗಳು

ಕೃಪೆ: ಡಾ. ಗೀತಾ ವಸಂತ