ವೀಣಾ ಸುದರ್ಶನ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಅನಿವಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ “ಕಿಸಾ ಗೌತಮಿ” ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕ

ಕೃಪೆ: ಅನಿವಾಸಿ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್