ಚನ್ನಕೇಶವ ಜಿ ಅವರಿಂದ ಜ.ನಾ.ತೇಜಶ್ರೀ ಅವರ “ಪುರಾತನ ಮರ” ಕವನ ವಾಚನ.

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ.