ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಐಸಾಕ್‌ ಬಾಶೆವಿಸ್‌ ಸಿಂಗರ್‌ನ ಕಥೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ನಾಟಕ “ಮಳ್ಳ ಗಿಂಪೆಲ್”‌

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್