ಡಾ. ಆರ್ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್‌ ಅವರಿಂದ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ.

ಕೃಪೆ: ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ