ಡಾ. ಗೀತಾ ವಸಂತ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಡಾ. ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಬರೆದ ಒಂದು ಕವಿತೆ: ಸಮಯವಿದೆಯೇ ಪಪ್ಪಾ

ಕೃಪೆ: ಡಾ. ಗೀತಾ ವಸಂತ