“ತಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ”ದ ಕುರಿತು ನಾಡೋಜ ಕೆ. ಜಿ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಡಿಯೋ

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ