ನೀನಾಸಂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಟಕ `ತಲೆದಂಡ’

ಕೃಪೆ: ನೀನಾಸಂ