ನೀನಾಸಂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೋಲಿಯೇರ್ ಬರೆದ ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ ‘ತಾರ್ತೂಫ್’ ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್