ದುಶ್ಯಾಸನ ವಧೆಯ ಪ್ರಸಂಗ: ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್