ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ