ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಬಿ.ಟಿ. ಅವರಿಂದ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಬರೆದ “ಪುಟ್ಟ ವಿಧವೆ” ಕವಿತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕೃಪೆ: ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿ.ಟಿ.