ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದೂ ನಿಮ್ಮಂತಾಗದೆ | ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ