ನೀನಾಸಂ ತಂಡದಿಂದ ‘ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ’ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್